กำหนดการแบบไม่เป็นทางการ COMM.ARTS DNA CAMP#4

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel : (662) 558 6888 Fax : (662) 561 1721